Our Track Record-Inter-17-19

INTER FIRST & SECOND YEAR RESULTS (2017-2019) – TOTAL CGPA
S NO Student Name Group 1st Year Grade Points 2nd Year Grade Points Total Grade Points
1 L.Baby Syamala CEC 6.10 6.30 7.50
2 V. Poojitha MEC 7.60 7.80 7.75
3 B. Sri Divya MEC 9.80 9.80 9.83
4 M. Dhruva Krishna MEC 10.00 10.00 10.00
5 S. Karthik MEC 9.80 10.00 9.92
6 P.Sai Mihir MEC 8.60 8.10 8.42
7 Tooshar kumar Jain MEC 9.80 10.00 9.92
8 B. Poornima MPC 8.00 8.30 8.25
9 k. Akul Kumar CEC 5.50 5.10 6.40
10 K. Dedeepya MEC 8.10 8.80 8.50
11 N. Sai Prasanth MEC 6.50 8.10 7.34
12 M. Sai Sree MEC 7.60 9.00 8.34
13 Deesha Jain Kothari MEC 8.00 9.00 8.50
14 R.V.V. Bhargav MEC 5.30 5.60 5.50
15 P. Sai Mohan MEC 8.10 9.10 8.67
16 Bhavesh Jain CEC 4.80 6.30 6.70
17 T.Lakshman MPC 6.80 8.10 7.61
18 B. Nivas Kumar MEC 10.00 9.60 9.84
19 Riya Jain MEC 7.30 8.80 8.08
20 P. Hyandav Narayana MEC 8.50 8.30 8.42
21 K Aadharsh MEC 5.50 5.80 5.67
22 A. Jithendra Mohan MEC 6.60 7.50 7.09
23 D. Veera Teja MEC 6.00 6.80 6.42
24 V. Vinay Kumar MPC 6.10 7.10 6.90
25 Sd. Moina MPC 6.10 6.60 6.71
26 J. Mahitha Devi MPC 7.60 6.10 7.34
27 B. Sanjay MPC 6.80 5.60 6.61
28 P. Harsha Prudhvi Raj MEC 9.80 9.50 9.67
29 Ch.S. Chaitanya MEC 7.60 8.00 7.84
30 k Abhishek Jain MEC 5.10 7.00 6.09
31 V. Sravani MEC 9.50 9.16 9.34
32 D. Pallavi MPC 9.60 9.30 9.46
33 G. Venkata Sridhar Reddy MEC 8.00 7.50 7.75
34 Kashish Saraf Jain MEC 7.80 8.00 7.92
35 U. Snehitha MEC 9.10 9.30 9.25
36 Esha Jain Chouhan MEC 7.00 8.80 7.92
37 Kashish kumar Jain MEC 5.80 6.50 6.20
38 B. Mahendhra Varma MEC 9.10 9.00 9.09
39 P Kushi Phanindra MPC 6.00 8.50 7.65
40 Tanya Jain MEC 5.60 7.00 6.34
41 Kushi Jain MEC 5.80 6.50 6.20
42 Nikhil Katariya Jain MEC 7.00 7.80 7.42
43 T Tirumalesh MEC 8.00 7.80 7.92
44 T K Seetharam MEC 6.80 7.90 7.37
45 V Purna Charan MEC 8.60 5.50 5.79
46 A Lakshmi Supriya MPC 7.60 7.30 7.78
47 K Sai Neeharika MPC 7.80 6.50 7.36